REGULAMIN

Józefów, 01.08.2021 r.

REGULAMIN STUDIA TAŃCA SAUTE MONIKA ZIENKIEWICZ

1. Uczestnictwo w kursie tańca jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich
punktów poniższego regulaminu.
2. Studio Tańca SAUTE zobowiązuje się do prowadzenia zajęć w wyznaczonych
terminach na dany semestr zgodnie z grafikiem. W przypadku choroby
instruktora bądź innej losowej przyczyny uniemożliwiającej stawienie się
wskazanego prowadzącego na kurs szkoła zapewnia zastępstwo. W 
przypadku braku zastępstwa szkoła zastrzega sobie prawo odwołania zajęć i
daje możliwość odrobienia ich w innym dogodnym dla kursantów terminie, lub
możliwość przesunięcia lub zwrotu opłaty.
3. Zapisać się na kurs można: osobiście w recepcji studia, telefonicznie, drogą
elektroniczną, wysyłając e-mail na adres Studia Tańca Saute
(sautestudiotanca@gmail.com)
4. Warunkiem koniecznym uczestnictwa w zajęciach jest wniesienie opłaty
zgodnie z cennikiem w przypadku zajęć regularnych do 10’go dnia danego
miesiąca.
5. Przed dołączeniem do zajęć każdy uczestnik OBOWIĄZKOWO oddaje na
recepcję w Studio Tańca Saute uzupełniony Formularz zgłoszeniowy oraz
zgody RODO z podpisem rodzica/opiekuna.
6. Studio zastrzega sobie uruchomienie grupy dopiero w momencie, gdy zapisze
się odpowiednia liczba kursantów. W przypadku zbyt małej ilości istnieje
możliwość wybrania innych grup z danego stylu, wskazanych przez
instruktora.
7. Za przeszkadzanie innym uczestnikom w zajęciach instruktor ma prawo
wyprosić kursanta z sali.
8. Zgłoszenia nieobecności można dokonać: droga mailową, telefonicznie
zgłaszając to w recepcji lub do instruktora, osobiście w recepcji studia
9. W przypadku gdy kursant płaci przelewem decyduje data wpływu na nasze
konto, a nie data dokonania wpłaty: 28 1160 2202 0000 0003 1765 8616
10. Istnieje możliwość dokonania opłaty miesięcznej (karnet) lub za pojedyncze
wejście. Opłata miesięczna (karnet) jest stała bez względu na ilość zajęć w
danym miesiącu. Wyjątkiem jest miesiąc wrzesień oraz ten, w którym
wypadają ferie zimowe, wtedy cena karnetu pomniejszona jest o 50%. Istnieje
możliwość opłacania pojedynczych lekcji wg cennika. Cennik zajęć jest
dostępny na stronie internetowej studia – www.jozefowtanczy.pl
11. Brak opłaty jest równoznaczne z rezygnacją z zajęć tanecznych.
12. Za rzeczy wartościowe pozostawione w szatniach Studio nie odpowiada.
13. Korzystanie z urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz na terenie szkoły bez
zgody pracownika szkoły jest zabronione
14. W przypadku odwołania zajęć z winy Studia Tańca SAUTE kursantom
przysługuje zwrot za odwołane zajęcia, ma to miejsce wtedy, kiedy nie
zostanie utworzona grupa a opłaty wcześniej zostały pobrane.
15. Studio Tańca Saute nie zwraca pieniędzy za zajęcia jeśli uczestnik nie
uczestniczył w nich z własnej winy (np.: choroby, zmiany planu innych zajęć,
itp.)
16. Zaliczka i opłata za zajęcia jest bezzwrotna. Należy dokonywać
przemyślanych opłat.

17. Studio Tańca Saute nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje lub
nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć. Zaleca się indywidualne
ubezpieczenie NNW. Studio Tańca eM nie ponosi odpowiedzialności za
nieszczęśliwe wypadki powstałe nie z naszej winy.Nie należy spóźniać się na
zajęcia, gdyż pierwsze minuty spotkania są przeznaczone na rozgrzewkę.
18. Na zajęcia do Studia przychodzimy z kilkuminutowym wyprzedzeniem, aby na
spokojnie się przebrać czy dokonać opłat, nie tracąc przy tym części zajęć.
19. Każdy uczestnik grup występujących ma obowiązek godnie reprezentować
klub m.in. brać udział we wszystkich pokazach, festynach i turniejach tańca.
20. Na terenie Szkoły Tańca obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu,
spożywania środków odurzających oraz spożywania alkoholu.
21. Studio ma prawo wprowadzać (w wyjątkowych wypadkach np. ferie zimowe i
letnie) zmiany w programie zajęć tanecznych.
22. Na salach tanecznych podczas zajęć mogą przebywać tylko kursanci danej
grupy i instruktor. Osoby trzecie mogą wejść na sale wyłącznie za zgodą
instruktora.
23. Obowiązkowa jest zmiana obuwia przed wejściem na sale taneczne.
Instruktor ma prawo nie wpuszczenia na salę osób w obuwiu brudzącym bądź
niszczącym parkiet.
24. Uczestnicy zajęć tanecznych są narażeni na wysokie natężenie i głośność
dźwięku.
25. Osoby uczęszczające do Studia Tańca SAUTE wyrażają zgodę na
udostępnianie ich wizerunku (zdjęcia, fimiki) w celach promujących Studio.
26. W razie jakichkolwiek problemów prosimy o Kontakt pod adresem
mailowym:  sautestudiotanca@gmail.com
27. Studio Tańca SAUTE zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.